و مَن دَر فِکر نَکردَن بِه

تُ بی ارآدِه تَرینم(:✨💍♥️