من پتوم عوض میشه دیگ نمیتونم بخابم ،چجوری آدمای زندگیتونو هر لحظه عوض می‌کنین و ککتون‌ هم نمیگزه‌؟!emoji