ميدوني دلبر! من ترجیح میدم بقیه زندگیم با خاطراتمون سر شه اما خودمو جلوت کوچیک نکنم..