دوازده سال رفتیم مدرسه ...

دانشگاه

از تولید مثلِ جُلبک

تا حساب کردن سرعتِ متحرکِ فِلان

و اَنتگرالِ بَهمان خوندیم

ولی هیچ کَس یادمون نداد

چطوری خودمونو دوست داشته باشیم emoji