در این جهان چیزهایی هست که هیچ وقت نمی‌شود کامل گفت‌شان
چیزهایی که وقتی به کلمه درمی‌آیند‌ از ابعادشان کاسته می‌شود.
مثلاً اگر کسی بگوید ترس یا تنهایی
یا اگر بگوید من از تنهایی می‌ترسم
هیچ جوره نمی‌شود ابعاد این ترس را فهمید.
نمی‌شود گفت منظور ترسی است که تا عضلهٔ ران بالا
می‌آید یا ترسی که اتاق را پر می‌کند
یا ترسی که به اندازه جهان است.