قشنگترین دیالوگ اونجاییه که پدر ژپتو به پینوکیو گفت،پینوکیو از چوب بمان انسان‌ها از سنگن emoji