🌸🍃امروزمان

را با توكل به خداوند شروع كنيم.چون تنها خداست

که بهترین ها را برای بندگانش رقم میزند.🌻فقط بخواهیم و آرزو کنیم

اما پیشاپیش شاد باشيم

و ايمان داشته باشيم

که رویاهايمان همچون بارانی در حال فرو ریختن اند🌧شاد باشیم و شکرگزار

چون خداوند نه به قدر رویاهایمان

بلکه به اندازه ایمان واطمینان ما انسانهاست، که می بخشد.