اگر دوستش دارید به زبان بیاورید، پانتومیم که بازی نمیکنید.

از ترسِ باختن با اشاره میخواهید بفهمانید، واقعا دوستش دارید و به زبان نمی آورید.

یکی از راه میرسد که بی هیچ عشقی تکیه کلامش"دوستت دارم" است،

می آید،

میگوید،

میبرد دلش را،

و شما میمانیدُ

"دوستت دارم "هایی که در عطرِ پیراهنش جا مانده است...