خوشبحاله آیدا

شاملو صداش میزد، خدای کوچک من emoji