‏کاش دنیا انقدر کوچیک بود که تو مجبور بودی بچسبی به من emoji