‏با بعضیا نباید رابطه داشت

فقط باید یواشکی دوستشون داشت^^