🌸🍃امروز

کارهایی را بکن که دوست داری

جوری باش که دوست داری

و راهی را برو که حالت را بهتر می کند.به اینکه دیگران درباره تو

چه فکری می کنند، فکر نکن.ما اینجا نیستیم

که باب میل دنیا و دیگران باشیم.

ما آمده ایم تا خودمان

تعبیر رویاهای خودمان،

و برای خودمان باشیم🧡