هنوز یادم میاد وقتی رو که برای چیزهایی که الان دارم دعا می کردم