نميدانم دلبر؛داشتنت بايد طعم عجيبب داشته باشد!

نداشتمت،نميدانم...

حسودی ميكنم ولی خوش به حال كسی كه طعم داشتنت را چشيده است!