🍀یک روزهایی را بايد به بی خیالی اختصاص داد.نه به دغدغه ای فکر کرد

نه غصه ای خورد

نه نگرانِ چیزی بود.یک روزهایی را باید از تویِ

تقویمِ دنیا بیرون کشید و برایِ خود کرد.از من می شنوید گاهی اوقات خودتان را بردارید و بزنید به جاده ی بی خیالی.اجازه ندهید دلخوشی و آرامش

مسیرِ قلبِ شما را گم کند🧡یک روزهایی برایِ خودتان باشید👌🏼