موندن و رفتن دِلیه ..

کاری به دلیل و منطق نداره، هزار تا دلیل منطقی‌ام بیاری بِکار نمیاد،

یه بغلِ سفت کاراییش بیشتره تو اینجور مواقع