🍀امروز

نگران‌ شو، امــا نگران نمان.بخند، اما خندان نمان

تنها حالتی که فکر میکردم

باید همیشگی باشد

احساس آرامش بود،

اما آن هم پایدار نیست🌸🍃وجود انسان بر پایه نیاز آفریده شده

حتی اگر مدت زیادی هم آرام‌ بـاشی

باز نیازمند یک تلنگری👌🏼آب اگر بی حرکت و آرام بماند

دیگر آب نیست

آب هم نیاز به تلاطم دارد.