دوست"که باشی
فرقی نمیکند
منطقه زندگی من کجاست
و تو کجایی...! ♥

دور باشی یا نزدیک...😇
رفاقت فاصله ها را پرمیکند...😍
گاهی با حرف گاهی باسکوت...😊

دوست که باشی
فرقی نمیکند...

رفیق بودنمان
به تمامی نداشته هایمان می ارزد..!!♥😘