آدم زود عادت میکنه ، به نداشتنا ، به نرفتنا ،

به نگفتنا ، به نبودنا ، به نبودنا...!