به زندگیت نمیتونی روزای بیشتری اضافه کنی اما به روزهایت میتونی زندگی بیشتری ببخشی !