🌸🍃روزتان را با انرژى شروع کنید.

حتی اگر شروعش به ظهر بكشد.اگر زمين خورديد و خاکی شدید

دوباره بلند شوید.گرد و خاک گذشته را

از روی لباستان بتکانید

و ادامه بدهید👌🏼لبخند بزنید

حرف های تازه بشنوید

حرف های تازه بزنید

و ادامه بدهید

واقعیت زندگی همین است🌹🤩