خاورميانه منطقه عجيبيه
همزمان كه بايد تمركز كنى روى اهدافت
و سعى كنى درجا نزنى و عقبگرد نكنى
بايد سعى كنى از اخبار و اتفاقات بد دور بمونى
تا روحيه‌ات حفظ بشه و فرسودگى روانى پيدا نكنى