بی رحمی عشق همین است!

که وقتی فهمید جای پایش سفت شده،

شروع میکند به کم محلی کردن...

به یک خط در میان جواب دادن...

به گرم گرفتن با جنسِ مخالف...

چون میداند به هر شکلی که رفتار کند،

تو به خاطره علاقه ات

صدایت در نمیاید

میداند برای داشتنش

حاضری همه چیز را تحمل کنی...

بله!

بی رحمی عشق همین است

یک جاهایی آگاهانه دلت را میشکند

و تو نمیتوانی قیدش را بزنی...