مادرم صبحی می گفت:
‌ موسم دلگیری استمن به او گفتم:
زندگانی سیبی است
گاز باید زد با پوست