‌آدمها واقعا"عجیبند....
در بچگی به عروسڪی ڪه
باید با او "بازی"ڪنند
"دل"می بنــدنـد...
امـــــا...
وقتی بزرگ می شوند با دل
آدمی ڪه باید به او "دل"
ببـنـــدنـد "بازی"می ڪننـــد...
‌‌