هرگز سعی نکنید
خانه خوشبختی زندگی
خودتان را روی ویرانه های
زندگی دیگری بسازید ...!
اگر ساختید بدانید
این خانه روی آب است ...🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌