گران باش
بگذار تا بهایت را
پرداخت کنن

آدم ها چیز های مُفت را
مُفت از دست میدهند!!!