تو من رو نیاز داری یا به کسی نیاز داری؟

اینا باهم فرق دارن!