🌸🍃من اشتیاق دارم به زندگی

به دوست داشتن‌های عمیق

به دیوانگی‌های مدام

به عشق❤️من اشتیاق دارم به مسیرهای نرفته

به مقصدهای بعید

به بودن

به دوام آوردن

به لبخند زدن در نهایتِ دشواری👌🏼من هیجان دارم

برای شروع يك روز با هيجان😍🌸