هِي به اين مغزم ميگم خاطراتشو ببوس بذار كنار، نفهم نميفهمه ميبوسه محكمتر بغل ميكنه!