واسه دیواری که خراب کردم شاید تا آخره عمر اشک بریزم ولی با آجر لق کنار نمیام!