‏ما که به هیچی تو این زندگی نرسیدیم،توام روش دلبرemoji