بَعضی وَقتا لازمه..،

بَعضی اَر آدَمای زِندگیتو

بذاری واس بَقیه مَردُم!