🌸🍀زندگی کوچه سبزیست

میان دل و دشت

که در آن عشق مهم است و گذشت❤️زندگی مزرعه خوبی‌هاست

هر آنچه امروز بكارى

فردا درو خواهى كرد

پس هر روز بذر محبت و عشق بكاريم🤩روزتون عالی

و زندگیتون معطر

به عشق و دوستی❤️