هر آنکه گریه برای تو کرد آقا شد
کسی که رنگ شما را گرفت زیبا شد🖤