-براى همه ى ما

همه ى روزها فراموش مى شوند

به جز همان يک روز

كه نشانى اش را به هيچكس نگفته ايم...