《به روی آیینه‌ی پُرغبار من ‌بنویس :

بدون عشق جهان جای زندگانی نیست. .꧇》