تصمیم رفتن داری دلبر، اسمت دل بر هست و کارت هم معلوم..!