🌸🍃امروز

چشمانمان را با عشق باز كنيم

عشق به خودمان❤️

و فقط خوبى ها را ببينيمامروز روز دیگریست🤩

قدری شادی و امید با خودمان به خانه ببريم

راه خانه‌ را که یاد گرفتند

فردا با پای خودشان می آیند

شک نکن👌🏼آخر هفته تون پر از حس قشنگ زندگى❤️