ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
علمدار نیامد، علمدار نیامد...🖤