داشتم به این دونفر افغان که اویزون هواپیما شدن و مردن فک میکردم دونفری که از دید ما دوتا نقطه بودن
چقد رسانه ای شد و بازتاب داشت هر روز ششصد نفر از هموطنامون دارن از کرونا میمیرن به اندازه همون نقطه هم دیده نمیشن نه خودشون نه خونواده هاشون (مایی که ملتیم و اونایی که دولتن)
که چه لحظه های تلخ و سختی رو باید تحمل کنن
.