🌸🍃هرگز منتظر فرداى خيالى نباشيد.

سهم تان را از شادى زندگى

همين امروز بگيريد.فراموش نکنيد

مقصد هميشه جايى

در انتهاى مسير نيست👌🏼مقصد لذت بردن از قدم هايى

است که بین مبدا تا مقصد بر می‌داریم.