-‏من فقط می‌خوام کنارت بخوابم و صبح موهاتو بذارم روی چشمام که نور اذیتم نکنه!