بالاخره یه روزی میرسه که دستاتو محکم میگیرم میام رو پنجهِ پاهام و سرِتو وسط دستام میگیرم زل میزنم توچشمات میگم دیدی بالاخره مال خودم شدی حالا تو بازم با این منِ دلداده لجبازی کن