شخصیت یعنی حرف واسه گفتن داشته باشی اما انتخاب کنی که جلو یه آدم احمق ساکت بمونی