‌🌸🍃امروز

قوى زندگى كنيم.قوی کسی است که

نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند

و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند.🌺🍃امروز

با خودمان عهد ببنديم

که به چشمانمان بیاموزيم

كه فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد.و هرگز به امید فردا

محبت هایمان را ذخیره نکنيم🌹