در قرنطینه ام
اما هنوز فرصت دارم ببینم
بخوانم برقصم وصدای عزیزانم را بشنوم
در قرنطینه ام
رفتن ها و آمدن های جسمم محدود شد
اما ذهنم را کدام ویروس میتواند محدود کند ؟!
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده ام
نَفَس میکشم
میخندم و میدانم
برای من
برای تو
برای هرکه دلگیر از جبر روزگار است
این نیز بگذرد