این روزگار عین الاکلنگ اینقد بالا پایینو
سرد و گرمت میکنه که همه چی یه روز برات عادی میشه‌و
از دیدن و شنیدن هیچ چیزی تعجب نمیکنی
حالا هرکسیو به فراخور طرز فکرش و قدمی که بابتش برمیداره بالا پایینو سردو گرم میکنه