حسرت واقعی و روزی میخوری که می‌بینی به اندازه سنت زندگی نکردی !