مواظب خودتان باشيد ؛

ماندن ها كوتاهند

اين آدمها

فقط خاطره مى سازند...